*** દિશા જો આરાધ *** પછમમેં સ્વયંભ સરઠીયો, ઉતરમેં કરમ અણાડ પુરબમેં જ્યોત જરોરે, દખણમેં નજ નરવાણ ચાર દશી ચાર અવદશી, ધરતી અને આકાશ દશે દિશાએ અલખજો આસતાન હકડો હાથ મેરતે, બીયો હાથ નલાડ દશજે આરાધ જો સમરો વખાણ ટરે પાપ ને ગત ગુરૂ કે ગંગા જો સ્નાન ====================================== *** સર ઉતારેજા વેદ *** ધરતી […]

Read More