જુવા રમણ,મંધ પીઅણ,જીવ વેસાવાડે જાય, મામૈ ભણે માયશ્રીયા સે જીવ લેખે નાંયઃ1 નમણાં ખમણાં બૉત ગુણા,મુંખે મઠી વાણી, મનખેં મજા દેવ થીંધા,દેવ મામૈ ચે બઇ નંઇ કૉ દેવેંજી ખાણીઃ2 ચૉરઇ મ ચાલૉ,ઞફર મ બૉલૉ,પુઠી માસ મ ખાવ, સૂઞ સવારથ,પરસ્ઞી પર હરૉ,ત દેવ મામૈ ચે વેલા વૈકુંઠ મેં જાવઃ3 કામ,ક્રૉધ,જીવડૉ,એંકાર સે દાજે,કુડ કપટ સે જીવ કુમાય, […]

Read More