“વંદન વારં વારં પૂ.મામઈદેવ આકે આજી આગમવાણી આયે કલકી અવતાર જૉ પરમાણ”

પૂજય મામઈદેવની આગમવાણી વિષે કચ્છમાં બહુ ઓછી જ્ઞાતિઓ હશે જે તેનાથી પરિચીત ન હૉય.કચ્છમાં મામઈદેવની આગમવાણી પૈકી કેટલીક જાણીતી વાણી ખુબ બૉલાય છે …

“સરવા થીંઘૉ શહેર,મડઈ થીંઘી મસાંણ”
“મુંઘુ છડે વસઘા મીં,ઘલજા પૉંઘૉ ડૉકાર”
“અનન પાણી ઢીંગલે વકાબા,વકાબજી ઘરતી”
“સિંહ બકરી હકડે આરે પાણી પીંઘા”

આવા પૂજનીય મામઈપંડિત વિષે જાણી એ…..માતઈ પુઞ મામઈદેવનૉ જન્મ સિંઘ ના ભાદરા ગામે થયૉ હતૉ.મામઈદેવ કરમપૉથીના નવ લાખ વેદ નાની ઉમર મૉઢે કરી તેનુ જ્ઞાન પચાવી ગયા અને કરમપૉથી (અનુમાન મુજબ) સંસ્કૃતમાંથી સિંઘી ભાષામાં ભાષાંતર કરયું.તેથી તે પંડિત મામઈદેવ કહેવાયા.મામઈદેવે મહેશપંથનૉ આરંભ પૉતાના ઘરથી કરયૉ અને મહેશપંથમાં પરિવૅતન આણી.અગાઉ મહેશપંથ મંડાતૉ ત્યારે મહેશને (ઔવા)પસ્ચિમ દિશા તરફ બેસાડતા જયારે મામઈદેવે તેમને પૂવૅમાં બેસાડયા.આમ ગતને નવસંશકરણ કરી મહેશપંથ આપ્યૉ.મામઈદેવ વિ.સં.૧૩૭૯ના વૈશાખ વદ ચૉથના શુકરવારે દેવલૉક પામ્યા મામઈદેવના શિરે જે જગ્યાએ નવ લાખ વેદ બૉલયા ઞણ કાળનૉ કંથન કરેલ તે મકલી ઘામ કહેવાય છે.જે નગરઠઠા સિંઘમાં છે જે મહેશપંથની પવિઞ ઘામ છે ત્યાં વિશાળ મંદિર બનાવેલ છે, યાઞા કરવામાં આવે છે. આમ મહેશપંથના પવિઞ ચાર ઘામ સિંઘ પાકિસ્તાનમાં આવેલ છે જેની મામઈદેવની આગમવાણી……….

“શેણી સંકેલૉ કેંઘી,ઘરા થઈ વેંઘી ઘાર, મામૈ ભણે માયશીઆ ઐં જાતર કેજા અંજાર”

જે વાત એકદમ સાચી છે.૧૯૪૭ પછી ભારત પાકિસતાનના ભાગલા.

મામઇદેવના વેદ ચૌદસૉ વષૅથી મેઘવાળૉના પૂવજૉ સાંભળતા તેજ રાગ રાગેણીમાં આજે પણ ઔવા બૉલે છે.પૂ.મામઇદેવ ઞણ પ્કારની વાણી ભાખી ગયા જેમાં Ref.Nostradamus & his Centuries)તેના પર પિકચર પણ બનેલ છે. જયારે પૂ.મામઇદેવ ૧૩મી સદીમાં ભારતમાં થઇ ગયા અને ઞણ પ્રકારની વાણી ભાખી ગયા પણ તેમની ભવિષ્યવાણી મહેશ્વરી સમાજ અને કચ્છ જીલ્લા પુરતી રહી તેનૉ પુરતૉ ફેલાવૉ ન થયૉ, તેમની ભવિષ્યવાણી વઘારે સચૉટ જે જેમા સમય,સ્થળનૉ ઉલ્લેખ કરયૉ છે.આમ તેઓ ભારત દેશના વિશ્વ સ્તરે ભવિષ્યવાણી કરનાર મહાન ભવિષ્યવેતા છે તેમ કહેવામાં અતિશયૉકતી નથી અને અંતિમ સમયે સત્યનીજ જય થાય છે.મામઈદેવ કલકી અવતાર વિષે જે ભવિષ્યવાણી કરી છે જે “મામૈપુરાણ” મુજબ…..

“એકાણુંએ માસ સાવણ,સાતમને શુકવાર ઉતર દિશનુ દળ હલઘૉ,હુંઘઓ એકલહાર છપ્પન કરૉડ છાણવે છાણીંઘૉ,સતાણું એ તપઘૉ તપ અઠાણુંએ અંઘકાર,નવાણુંએ દળ હલઘૉ.”

“ઉજજૈનમે ઈસવર અવતરઘૉ,’મુરુ’માળવે ગઢજૉ રા,મામૈભણે મહેસરીઆ,જુગ જુરઘૉ આદિતવારજૉ.”

“મહી મથાં મખણ નં લૉંઘે,ઘરિયા તે નં હલઘા વહાણ,સૉરે કરાએ સૂરજ ઉંગઘૉ,
પૂરા વેદેંજા પરમાણ,મામૈભણે મહેસરીઆ,તેની કરમ વેંઘૉ કચ્છ.”

મામઈદેવના વેદના અનુમાન મુજબ સંસ્કૃત ભાષા માંથી કચ્છી સિંઘી માં લખાયેલ છે,મામૈઈવાણીના સાગરમાંથી અંજલી ભરી (આગમવાણી) રજૂ કરુ છું જેનૉ સાર અહી રજુ કરેલ નથી પણ કચ્છી બૉલી જાણનાર ને તેમાંથી સારુ સમજી શકશે વિશેષ માં આપ મામૈઈવાણી માં પણ વાંચી શકૉ છૉ.Log on કરૉ www.worldwar3.co.in

**** પૂજય મામઈદેવની ભવિષ્યવાણી *****
Indian Prophet Lord Mamaidev

અણઘારઈ ઉતરઘી,જીવ જીવજૉ લેખૉ ગિનઘૉ ઘાર, મામૈભણે માયશીઆ,મા નું વિછુડીઘૉ બાર.
એડી વેરા વરતઘી,લખે ગાઉએ તે સુઝઘૉ ઘા,મામૈભણે માયશીઆ,માડુએંજૉ હરુરીએ વેંઘૉ સા.

ઘરૉઘર ભાય ઘૂખઘી,મનખેજી બુઘી ફિરઘી,મામૈભણે માયશીઆ,રત રડઘૉ પૃથ્વી મથે.
સમૈનગર મે સાઓથીઘૉ,સિંઘ મીંજા લગઘૉ ડમ,મામૈભણે માયશીઆ,ઉજામઘૉ નં આડજૉ જમ.

મકકે ઘૉડા બઘઘા,તૂરકી કેંઘૉ તાણ,મામૈભણે માયશીઆ,વરતઘી અસરેજી આણ.
જાત જૉ પઠાણ,નાં તાલભદીન,હિંદુ મીંજા મુસલમાન કેંઘૉ,મામૈભણે માયશીઆ,નૉં ખંડ પૃથ્વી તે ડંકૉ ડીંઘૉ.

રુમસૂમ મીજા ચાંસી ચડઘી,મડચંદ કેંઘૉ હાજ,મામૈભણે માયશીઆ,તેર થીંઘૉ પાંજૉ રાજ.
ચૂંચ અખા ચીના,ગૉયેડ મુખા,સુપડ કના વસઘા,મામૈભણે માયશીઆ,જુકૉ ચેયૉ સે એ ડીસઘા.

મિંજઈ મૉઘલ જાગઘા,મિજઈ મિંજ કેંઘા રાજ,મામૈભણે માયશીઆ,પૃથ્વી થીંઘી મીરછેંજૉ ખાજ.
બૉ રાજા રાજ કેંઘા,હિકડે તખતેતે વઈ,મામૈભણે માયશીઆ,ડીંઘા ગામ મીરછેં કે દઈ.

કાબુલ,કંદાર,તૂરક,તમાચી,ચારૉએ ચડઘા મીર,ગૉઈયું -મઈયું -માલ મરઘા,નાલે નં રૉંઘૉ ખીર.
ઢીંગલે ઢીંગલે ઘરમ વિકાબૉ,નાણે વિકાબી નારી,અનન પાણી તૉલે વિકાબા,નમૉસા નાં ઘારી.

ભઘરે,અશુ શેરી કઢી,તૉય પૉ વસઘા મીં,મામૈભણે માયશીઆ,થીંઘૉ ચાંતૉ તી.
વંઘી વર કેંઘી,નૂરઈ કેંઘી નેસ,મામૈભણે માયશીઆ,નૌ વસઘૉ દેશ.

વંશ રામજૉ ને વંશ રાવણજૉ,ઈ બૉયે બરસે વિડઘા,પેરાજજૉ દળ અચિંઘૉ ચૉંઘણા,અચી ચૉક મે મીલઘા.
ભૂસકા થીંઘા હુલ હુલકારી,ભારી થીંઘૉ ભાંગાણ,ઝાંખરીઆ પખર પેરીંઘા,ઈ આગમજા એંઘાણ.

અંભ તપઘૉ ભૂં તામડી,સૂરજ કેંઘૉ ઠકા,ડુંગર મિડે ડગમગઘા,ભૉણતા પૉંઘા ભૂકા.
અંત ઘણા મેઘ વસઘા,ઘરીયા કેંઘૉ ઘઘકાર,બારમતીકે જુકૉ ડીઠે,તેંજૉ વિંગૉ નં થીંઘૉ વાર.

મહી મથા મખણ ન લૉંઘૉ,ઘરીયાતે ન હલઘા વહાણ,સૉરે કરાએ સૂરજ ઉગઘૉ,પૂરા વેદેંજૉ પરમાણ.
પૃથ્વી આય પરમારેજી,પૃથ્વીતે મૉર વડા પરમાર,હિકડેજૉ આબુ બેસણું,બેજી ઉજેણીનગરજી ઘાર.

છેણા ચુંઢીઘા ક્ષઞી,ગૉલે વટે ગરાસ,મામૈભણે માયશીઆ,બહામણ ભરખીંઘા માસ.
પૉથા થિંઘા થૉથા,કથાબા મન ઘડેલા જ્ઞાન,મામૈભણે માયશીઆ,દાણવ ગીનઘા દાન.

ડે ડુલી ઘણકારૉ થિંઘૉ,ડૉયેલૉ ડીસઘા ડી,મામૈભણે માયશીઆ,મુંઘે ન વસઘા મી.
રાજા થિંઘા રાંકડા,રાણીયું રુલી કેનીયું રાગ,મામૈભણે માયશીઆ,નાણે લગઘૉ ઘાગ.

ખીર ખૂટે,ઘે ગટે,અનન કેંઘૉ ઓલાર,મામૈભણે માયશીઆ,પાણી જીભ ચટા પૈયાર.
વા વાંચણીયે વડર વેંઘા,ઈંઘર લઠજી લાર,ઘૂળજા મી વસઘા તેની,પાણી વેંઘા પાતાર.

છત વરા અછતીયા થિંઘા,પૉંઘા ઘિલજા ડુકાર,મામૈભણે માયશીઆ,માડુ ખેંઘા ઝાડ.
માતંગજી પરત નં પારીંઘા,સીંભરીયેસે કેંઘા તંત,મામૈભણે મૂરવાજી,આશાપુરા ખણી ગિનઘી હથ.

પત નં રૉંઘી મૂરવા,કચ્છજૉ છેલ્લૉ રા’ખેંગાર,મેઘ થિંઘૉ રા’,તેની મડઈ થીંઘી મસાણ.
સરવા થીંઘૉ સેર,ઉતે હૂર કેંઘા હાલાણ,મામૈભણે મૂરવાજી,કચ્છ કે થીંઘી હાણ.

એડા ડી અચિંઘા,શિયાળેનું ઘજઘા સિંહ,પે ઘજઘૉ પૂતરનું,નૉનું સસ સંકઘી.
પાગું બઘી ઉથીંઘા,જી પારીયે તે વે બગ,ટીલા ટપકા કઢી,ગામમે ઘૉઘા ગુરુ ગૂમઘા.

ભાઘર ભવાઈઆ ભૂંકઘા,નાતેમે ન રૉંઘા નિયા,મામૈ ચે હયા હસીમાંજા લૉપાજી વેંઘા લીઆ.
સમૈનગરમે સાઓ થીંઘૉ,સિંઘ મીંજા લગઘૉ ડમ,મામૈ ભણે માયશ્રીઆ,ઉજામઘૉ નં આડજૉ જમ.

ભઘરે,અશુ શેરી કઢી,ત્યાં પૉ વસઘા મી,મામૈ ભણે માયશ્રીઆ,થીંઘૉ ચાંતૉ તી.

વંગી વર કેંઘી,નૂરઈ કેંઘી નેસ,મામૈ ભણે માયશ્રીઆ,નૌં વસઘૉ દેશ.

છારી છાવરજે વિચમે,કૈ થ વેંઘા કાજ,મામૈ ભણે માયશ્રીઆ,અવચળ થીંઘૉ રાજ.

જંબુદિપમે (ભારત દેશ)કૌતક થીંઘૉ,ભાણીશંખ તેની વઝઘૉ,મામૈ ભણે માયશ્રીઆ,મુરુરાજા નિવેડૉ કેંઘૉ.

હૉરી પુનમ વરે વિકારીઓ,પૃથ્વીજૉ રાજા નિમ ગિનઘૉ,દૈત્યે કે દખણ દિશ વારૉ,ભીમાજણ જુરીંઘૉ.
રુક દિલ્લી,રુક ખૂરેશાણ,શૂરા વેંઘા હણમમ શાણ,દૈત્યેં મરઘા ઉછરઘી ઘરા,મૉઘલ કેંઘા તાણૉતાણ.

મુરુજા ડેલા મારવે,તેં ભેરા પખર વારા પરમાર મામૈ ભણે માયશ્રીઆ,બેયા ઝાંખરીઆ મેઘવાર.

જણ વઘઘૉ કીડા નિપબા,ઘરા વઘઘા ભારી,મામૈ ભણે માયશ્રીઆ,બારે વરેજી ફળબી નારી.

સુરૉ પૉંઘૉ સૉનમે,રુપે નં રૉઘી રેખ,મામૈ ભણે માયશ્રીઆ,ઞામે પીતર કે સેક.

કાશમીર ડુગરનું કેંકાણ ચડઘી,ઘરઘાકપાં અગીયા થીંઘી,શિર વાઘેલેજૉ છણઘૉ,તેની જામ જાડેજા રાજ કેંઘૉ.
ભાજત દેશમે ભીડત કચ્છ,નગરેમે નં રૉઘૉ થીરથાપ,એકૉ ડીંઘૉ આણ મુલતાન,બેયૉ ડીંઘૉ બેડે ગામ.
ઞેયૉ ડીંઘૉ રામવાડે,ચૉથૉ ડીંઘૉ ગામવાડે,મામૈ ભણે માયશ્રીઆ,કચ્છ ખેતર અય મૉંગલેંકે ભારી.

ઞેઇંજાર સરસી ભૉણ,માતંગ વાવઈ ડનણજી ચીર,કરકી પાતર જામ મૂરવેકે માતંગ થાપેં કચ્છજૉ મીર.
જેતરેમે ઞેઇંજરજૉ પડછાઈઓપે, એતરે મે,માયશ્રીઆ,જાડેજા, આંકે કરમકૉટજી અય વાડ.

મકડે હૉવાસે માનવી થેયા,વાંચા ડીનેં વેં રામ,ઉગે ઉલથજે વિચમે,એતરૉ મકડ આંજૉ ગામ.

કચ્છ કરમજૉ કૉટ કેંયૉ,ઘરતી સઝી રણજી કંઘી,મામૈ ભણે માયશ્રીઆ,નં લૉપાબી કચ્છજી લી.

હાલે ચાલે સુખ નં હુંઘૉ,રાવણવંશીરાજ,પાણઈ મરઘા પાણમે,દંયા નં હુંઘી દાજ,
મામૈ ભણે માયશ્રીઆ,જુગજુરઘૉ આદિતવારજૉ.

ઘુણ અચીંઘી ઘમરેકે,કૈક ખડખડી વેંઘા ખંઢ,લી લુપીંઘા માતંગજી,કચ્છમે પીંજા થિંઘા પાખંઢ.

કર કમૉરા કુડા થીંઘા,નાગર નીંયા કેંઘા,સત શૂરાતણ છડે વેંઘા,સઈઆ સામાં થીંઘા.

ઢાલ પિનઘી,તરાર પિનઘી,પિનઘી કટારી,જાચક મંગણ છડે ડિંઘા,થીંઘી લુરેજી વારી.

લુર પખડઘા લૉકમે,ખૉટી લખીંઘા વઈ,કલમ સૉપાંબી કાંગે કે,બૉલી નિકરઘી બઈ.

જર ઘટઘૉ,જમીન ઘટઘી,ઘટી વેંઘા અન્નપાણી,માન ઘટઘૉ મુલક ઘટઘૉ,નં રૉંઘા રાજા રાણી.

દયાહિણી થીંઘી પૃથ્વી,પાણી હિણાં થીંઘા જ્ઞાન વેદ સતશાસ્ઞ સાર હિણું,મુખ શાસ્ઞમેં સંચરઘા.

~કલકી અવતાર સાક્ષાત ઘણી માતંગદેવ(શીવ)મુળુરાજા અંગે પૂ.મામઈદેવની ભવિષ્યવાણી~~~~

ગત વિનમે સુણ ગુસામી,મુળુરાજા કે કતરી વાર, વાર કર ગત જા ગુસામી,મરછે લૉપી દેશે,કર કરણીજા ગુરુ

મામઈદેવ ‘વેદ’ના સ્વરુપે જે આગમવાણી કરી તેની સત્યતા વિષે સ્પષ્ટતા કરતા કહે છે કે….

“શાયર છલે,આડ ફરે,અરક ન ઉગમે,પવન ન પછરે,મેર છડી ડીયે મંઝી,
મામૈઈ પંડત ચ્ચે,આવ જુઠૉબૉલા,તૉ ઘરમ છડી ડીયે ઘરાજૉ ભાર.”

જેનૉ સાર એ છે કે જૉ હુ અસત્ય બૉલુ તૉ દરીયૉ છલી જાય,સુયમાળા રસ્તૉ ચૂકી જાય,સૂરજ સદા માટે ઉગે નહી,આકાશગંગા ઘુવતારાની આસપાસ ન ફરે,ગુરુત્વાકષણ પૃથ્વીનૉ ભાર છૉડીદે.

નકલંક પૃથ્વીજૉ રા’,ઉજણેમે હૉયસે અવતાર,ભણે ભાગ આરાઘીયૉ આજ,જુગ મંડપ થીંદૉ મુળુજે રાજ.
રા રાઠૉડજૉ દૉહિઞૉ,ખૂન કરશે હાથ,મુળુરાજા વઠૉ માળવે,હૉયસે એક જ આણ.

માતા સૉમલખી સૉરંગ બાપ,ઉજેણીમે અવતરશે કાન સ્વામી કરીંદૉ આડતે સમઘરા,મુળુ માંડવા ગઢજૉ રા’.
પંચૉરથ જુગજૉ ભર,માતંગજા વચન આડતે સવાયા ફરે,માંઢવા ગઢમે થીંદૉ મુળુજૉ અવતાર.

સૉજ સ્વામી કરીંદૉ સીમરીયેજી સાર,છઞી કૉડી ઉભી હ રકે વઘાય,તખત આવીયૉ ઞીભૉણેજૉ રા’.
ઘારજૉ ભણી ઉભૉ થીયૉ,શરબંઘી જટાઘાર,મુળુ કે તલક ડઈ વઘાયૉ,સુરે તણુ કિયે સણઘાર,
વિજળીખનુ માઇસરીયે કે જુડંદૉ,જુગ પંચૉરથ માય,મામૈભણે માઇસરીયા,તેની સતીયે કે હુંદૉ લુણંગદેવજૉ આઘાર.

એકાસીએ એકલકાર,ઘૉમ ઘૉમ ઘરા વરતશે,મામૈઈ પંડિત કિયૉ પરગાસ,તેની અણગણીયા વા વરજા.ચૉરાસીયે ચકચાર,ચારૉય દસુ ચુરચુરશે તેની દશે દિશાએ,ખંડ ખડભડશ.

શક ઓગણીખસસૉ વરસ એકાણવૉ,તથ સાતમ વાર શુકર,માસ શાવણ તેની ઉતર દશથી દળ ચાલશે,દેવ મામૈઈ ચ્ચે આડમે ન હુંદૉ સુખાકાર.

પહેલી આણ અચે મુલતાન,બીજી આણ દિલ્હી ભરુચ જાણ,કાશી કેદાર મથુરા મેવાડને દિલ્હીમે દેશે મેલાણ,સિંઘ સૉરઠ કચ્છ હાલાર,ગુજર ખંડને દેશ મારવાડ,ચાંપાનેર ચાંપી લેશે,ઉના ગૉવા મૉરબી લેશે,દળઘાંબા દિલ્હી હૉયશે,દળ કારીંગજૉ ચડશે નવ ખંડેમે આણજ દેશે,પાસ્તાજી આણ સવાઈ ફરે તેંજા મામૈઈ પંડત કંથયા,આગમજા એંઘાણ.

અઠયાસી રુશી હરે હંકારીયા,જખબૉતેર મુળુરાજા મેળે મલઘા,મુળુરાજા જે મેળે સુર માળીયા એક રાખશે અજીપાળ રાજા,મામૈભણે માઈસરીઆ તેની ભાણી શંખને ભૃંગરશંખ વાગશે,સડ સુણી સાબદા થીંદા,એકલકાર કરશે મુળુરાજા.

દેવ અલખ એકલમલ રાજા,હેમર ઘૉડે ચડશે મારી મરછૉ પરથમી સામ કર ઘરશે.
સૉમવાર ને સૉમાગહળ,મરછે કે મુળુરાજા મારશે.એકવીસ દિ હકડે હથે વિડઘા,ઘરતી અંબર બૉય થર થરંદા.

>>>કલયુગના અંત પછી કલકી અવતાર મુળુરાજા સતયુગની સ્થાપના વિષે મામઈદેવની આગાહી>>

ડઈત મારી કરીંદૉ સંગામ,પાપ હણી સંચારીંદૉ ઘરમ તેની એનસ જીવે કે ઉમર સારી,તેજી વગત કંથઈ ગુરમામ.

નવાણુંએ નવી પજા,ઘૉમ ઘૉમ ઘણી જાગશે, દીઠા તણા અદીઠ,તેની અમર હલાણુ હૉયશે.

સીલડીએ સંગ હૉયશે,માયસરીઆ દેશે માન છઞી કરૉડકે પઞી ચડાવશે,જુગ પંચૉરથ પરમાણ.

સવરૉ મંડપ માંડશે,પંડત વઠૉ મંડપ માય મામૈઈ ભણે માયસરીઆ,છઞી કૉડીયું લગીયું જે જે પાય.

>>>સત યુગમાં સૃષ્ટી કેવી હશે તે વિષે પૂ.મામઈદેવની આગાહી>>>>

ગામે ગામ ફળ વાવશે ઘઉમેં સુગંઘ હર કરશે,અઢારભાર વનસ્પતી વામન વેંચી ફળ દેવેકે દેશે,ઉનનઈ તથ ને છઞીસ નક્ષઞ,તેજા લૉકશે લેખા લેશે.

ઘરઘર વાડી ઘરઘર વૉણ,ઘરઘર જાય જાવંઞી આંગણ વૃક્ષ ફરૉર ફુલંદી,ચંપૉ ડમરૉ ફૉફરજી પઞી,ઈ આગમજી કરણી લુણંગદેવ કથઈ સુણૉ સઘળી ગતજા લૉક માતંગજે મેળે સે જીવ મલઘા,જે કૉઈ પારીંદા છઞીસ દૉક.

સૉનેમે સુગંઘ થાયશે,જાવઞીજી સુગંઘ નવ જાશે,પગટ જુગ પચૉરથ,તેંજા માતંગ દેવ કંથન કીયૉ. નાગરવેલમે ફળ હૉયશે,તેંજા માતંગદેવ કથન કીયા.
હકડા સારણ ઠઠજા,બીયા શેણીજા સઘાર જુગ પંચૉરથમે થીંદૉ પાગડૉ,તડે થીંદા ખંડે ખંડેજા રાજ.

Ref: Book

15 Response Comments

 • Kamlesh MatangFebruary 10, 2010 at 4:32 am

  Jay Shree Danimatangdev “DARMACHAR”GAT GORE KE

 • dr nitin vinzodaFebruary 16, 2010 at 10:19 am

  congratulation,to dilip for creating net for the mamai & his dharma he was believed in ,cause and effect. and karma perfected virtue knowing truthby intuitive in sight mamai scripture mamai relieved us from all suffering.mamai said about filial piety(parent,s .respet).education.unity .non violence .truth.absitence of alcohole.keep away from lust(parai nari)gamling .pure body pure mind .(kal jug me karia kario kamai .hatya ma rakho hath.dan.gnan education charity aita mukhasan leso satya ke sohelo vas )greed hatered commpassion anger pride the mamai said (rebari rasul na manjio siddhe age sath molla morana mamai che NA manjida mamai aye mure je pass) THANK YOU DILIP WE WILL MEET YOU NEXT TIME

 • dr nitin vinzodaMarch 21, 2010 at 2:18 pm

  the mamai said in forecast(agamvani) regarding astrological changes in the world .there will be 36 naxatra instead of 27.and lunar changes of tithi will be 19 days instead of 15 days .creacent (MOON) changes there will be bij and disappearance of first tithi akam (mamai vedas-hij tari tath ajvari suraj ugio ugmase ,mamai bhane maisaria jee padav manja bij hoi se.36 naxatra tenji 19 ognis tithi,tenja lok sau lekha lese.)these type of chages will be in future .we observed global worming .tsunami,earthquake and others

 • dr nitin vinzodaMarch 21, 2010 at 3:16 pm

  the mamai forecast in his vedas ,future of human & sentient being is horrible for survival of life ,there will be End of so many life on the earth,Due To earthquake and global wormings,heat, Tsunami.(khand dhrujse,agg uchhrse, Karamdev poto aghat, mamai bhane maisaria ,teni ghane jive jo ayo Ant ,end.)

 • dr nitin vinzodaMarch 24, 2010 at 9:30 am

  the mamai predicted before seven hundred and fifty five years( Ago ), for global warming (AGG) which is coming very fast on the earth due to as the presence of greenhouse ,gases,and aerosols have increased in the atmosphere,so more radiation is being absorbed in the Atmosphere.this phenamenon is worying Environmental experts, times nation of dated ;-24-03-2010 ,topic rising of temprature in simla upto 10 degree cent. the great mamai foretelled, future event,rising in temp will leads to destruction of seint being(JIV) it is stated in above comment

 • Ramesh MaheshwariJanuary 14, 2011 at 3:40 pm

  DHARMACHAR I very exited on your website and BEST OF LUCK

 • Ramesh RoshiyaJanuary 30, 2011 at 4:54 pm

  “Dharmachar”
  Maheshpath Na Sathpak Pu.Dhanimatang MAheshwari samaj Ne Sachi Disa Aapnar Pu.Mamai Dev Ne Visv Falak Par Janva Aa Wab. Khub Upyogi chhe.

  AABHINANDAN.

 • Ramesh RoshiyaJanuary 30, 2011 at 4:57 pm

  Pujy Mamai Dev Ni AagamVaani Janvi Ane Samjvi Darek Maheshpanthi Maheshwari mate Jaruri chhe……

 • arvind.gogiyaFebruary 26, 2011 at 5:45 am

  Jai Dhanimatag dev

  Mamai Dev Ni AagamVaani Janvi e duniya ni sarvsrest Aagam vaani che .

 • sunnyApril 30, 2011 at 4:48 am

  Jay Shree Danimatangdev “DARMACHAR”GAT GORE KE

 • JAWAHAR BHATTMay 8, 2011 at 3:52 am

  I have seen and read the prophecies of lord mamaidev but could not follow and understand the language.It is my earnest request to get these prophecies translated into Gujarati and also other Indian language so that the world can also be aware of our Indian religion and heights of our culture.Kindly email me in this regard and oblige as I am very much interested to read this boole.

 • HIMMATJuly 3, 2011 at 11:50 am

  GOOD

 • DISHAAugust 27, 2011 at 6:48 am

  APPLY GUJARATI TRANSLATE FOR BETTER KNOWLEDGE

 • jaydeepSeptember 13, 2011 at 9:55 am

  pls explain about mamaidev bhavishyavani

 • haresh maheshwariSeptember 25, 2011 at 6:01 am

  GAT GORE KE DHARMACHAR

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.