મહેશ્વરી સમાજમાં ‘કંગણ’નૉ વિશેષ મહત્વ છે.કંગણ ભરાવાની આ ધાર્મિક વિધી જીવનના સંસ્કારૉ પૈકીનું એક સંસ્કાર છે.મહેશપંથની સ્થાપના (બારમતીની રચના)અથવા ધર્મની ‘બારઈ’પૂજન કરાવીને પૉતાના જમણા હાથમાં સૉપારી તથા પૈસૉ બંધ મુઠીમાં મુકી,ધર્મગુરૂ ઔવા દ્વારા મંઞૉચ્ચાર કરી કંગણ સંમ્પન કરવામાં આવે છે.આમ,કંગણ ભરાવું એટલે મહેશપંથ (બારમતીપંથનૉ સ્વીકાર).
જયાં સુધી ધર્મની ‘બારઈ’બારમતી જયૉતની સાક્ષીએ ધર્મગુરૂ ઔવા દ્વારા કંગણ ન ભરાયું હૉય ત્યાં સુધી કુટુંબનૉ કૉઈ પણ વ્યકિત “મહેશ્વરી” ગણાતું નથી.જૉ કંગણ ન ભરાયું હૉય તેવા કૉઈ બાળક મરણ પામે તૉ તેની નનામી બાંઘવાને બદલે તેને હાથમાં ઊચકીને સ્મશાને લઈ જવાય છે.

મહેશસમાજમાં કંગણના પણ ચાર સંસ્કારૉ આ પ્રમાણે છે:

૧.ધર્મ કંગણ (મહેશધર્મનૉ સ્વીકાર)
૨.લગ્ન કંગણ (ચૌરી સમયે)
૩.યાઞા કંગણ
૪.અંતકાળી કંગણ

કંગણ ભરાવુ એ મહેશ્વરી જ્ઞાતીમાં જન્મ લેનાર માટે ફરજીયાત છે,આ બાબતે દરેક મહેશ્વરી આજે પણ એટલૉ જ તટસ્થ છે.

5 Response Comments

 • naresh dhedaJanuary 6, 2010 at 7:00 am

  good work samajibhai

 • DHIRAJ.K.SIJUJanuary 11, 2010 at 6:16 am

  ALL THE BEST SAMJI BHAI

 • dr nitin vinzodaFebruary 19, 2010 at 4:25 pm

  dhamachar to samji thanks for giving knowledge of kangan to maisaria ,every religions, having i d proof like ,hindu ,wearing sacred thread ;jews.&muslim having circumcision and maisaria having kangan at holy karunbho ,it is known as neem kangan the mamai said .that maisaria protected by karma jayot *and vedas,(jaki jiv nimia teke vera*(suffering ) jo na ache hain, three kodi ja kangan karubhe te bharia tenji vagat kanthai mamai pandit vachhvar ) @dhamachar to my maisari brothers ,(dr nitin vinzoda ,jamnagar ,

 • Hitesh VinzodaFebruary 20, 2010 at 12:55 pm

  Dharmachar Navin and Mahespanthi administrators, Its a good job done by you ppl. I like the way it is initiated and its going well. We all are together with you.

  Regards

  Hitesh Vinzoda
  Network Administrator
  CCNA CCIE
  Vadodara

 • Kranti .ayadiApril 24, 2013 at 8:06 am

  All the best

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.